[Copper Denim X Kurabo] "Cha Truyền Con Nối" Và Câu Chuyện đưa Denim Thế Giới Về Việt Nam