DÉP QUAI NGANG DOMBA N.B.I DAWN MÀU ĐEN (BLACK) NBI-043