Hoodie: Item Streetwear Với Tuổi Thọ được Tính Bằng Thế Kỷ