Nghĩa Vụ Của Người Bán

Nghĩa vụ của người bán

• Quyền và nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng:

– Nhằm bảo vệ quyền lợi Nhà Bán Hàng, Ban quản lý dosi-in.com cung cấp cho các Nhà Bán Hàng những thông tin quan trọng cần biết trước khi dosi-in.com tiến hành bán sản phẩm của Nhà Bán Hàng;

– Được biết những thông tin phản hồi của Khách Hàng về chất lượng sản phẩm mà Nhà Bán Hàng cung cấp cho Khách Hàng khi có sự đồng ý của Ban quản lý dosi-in.com;

– Nhà Bán Hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được đăng tải trên dosi-in.com. Trong mọi trường hợp, Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan tới chất lượng của dịch vụ cung cấp.

– Nhà Bán Hàng bắt buộc phải có trách nhiệm cung cấp các sản phẩm của mình đã được đăng lên trên dosi-in.com khi Khách Hàng đã đặt mua trực tuyến. Trong trường hợp Nhà Bán Hàng không cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ được như nội dung đăng tải trên website cho Khách Hàng mà không kịp thời thông báo lý do cho Ban quản lý dosi-in.com thì Ban quản lý dosi-in.com có trách nhiệm liên hệ với Nhà Bán Hàng để giải quyết đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi thường cho Khách Hàng và dosi-in.com nếu có thiệt hại do Nhà Bán Hàng gây ra.

– Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

– Các quyền và trách nhiệm khác được quy định cụ thể tại Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử

Gắn thẻ