Sáng Tạo Là Thứ Phân Biệt Giữa Người đi đầu Và Kẻ Theo Sau