Nhiều Khi Muốn Nhớ Một Người Suy đi Tính Lại Thấy Lười Nên Thôi.