Giá Anh Mở Tiệm Cầm đồ. Để Em Ghé đến Giả Vờ Cầm Tay.